Solbergskogen Vel
- et godt sted å være

Velkommen
til hjemmesidene våre!

 

Årsmøte, dugnad 2019

Årsmøte, dugnad og sosialt samvær i Strandparken blir i år (2019) lørdag 15.6. Årsmøtet blir kl. 11.00, dugnaden kl. 14.00 og det sosiale samværet kl. 16.00. Forslaget som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt styret (styret@solbergskogen.no) innen 15. mai.

Informasjon fra kommunen desember 2018 angående vann og avløp!

Hei igjen!

Nesodden kommunestyre vedtok budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 i sitt møte 12. desember. Protokollen er ikke lagt ut ennå. Men hvis de, på område vann- og avløp (VA), vedtok rådmannens forslag, ble det bevilget investeringsmidler til VA i Solbergskogen i 2019 og 2020, på til sammen 12 mill. kroner. Det ble i så tilfelle også bevilget midler til to nye prosjektlederstillinger, som var begrunnet i økende mengde VA-prosjekter. I følge økonomiplanen skal anlegget i Solbergskogen stå ferdig i 2022.

Fra administrasjonen i kommunen får jeg opplyst at de venter med informasjonsmøte til prosjekteringen av anlegget er ferdig (jeg har gjentatte ganger oppfordret de til å ligge i forkant med informasjon) og at de vil informere meg om forventet fremdrift, så snart de har en konkret fremdriftsplan.

Hilsen, Marius


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info fra kommunen, møte 19/12-17, forslag til områdeplan se her

Se lenke til alle dokumenter i saken. Planavdelingen estimerer ferdig v/a anlegg 2019!

Lenke til dokument vedr. regulering og vann/avløp

Lenke til sak om områdeplan og protokoll:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000511&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

 https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018012138&dokid=629568&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF

--------------------------------------------------------------------------------------

Trenger du postkasse?

Styret har liggende noen nye, grønne postkasser. Har du behov for postkasse, ev. å skifte ut postkassen? Ta kontakt med styret v. Marius Trana (marius.trana@hotmail.no/404 37 330). Pris 300 kroner pr. stk.


Det ble holdt - INFORMASJONSMØTE onsdag 6/8-2017 om regulering og vann/avløp!

Offentlig ettersyn/høring: Forslag til områderegulering for Solbergskog, 1.gangsbehandling Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 27.06.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, vedtatt å legge ut forslag til områderegulering for Solbergskog, som vist på plankart datert 11.05.2015, revidert 07.06.2017 med tilhørende bestemmelser datert 22.02.2017, revidert 07.06.2017 ut på offentlig ettersyn/høring. Bakgrunn for planarbeidet er Hovedplan for drikkevann og vannmiljø som ble vedtatt i 2009, og føringer lagt i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Tangenten, onsdag 06.09.2017, klokken 17.15-19.15.

Forslaget er lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider www.nesodden.kommune.no under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 30.08.2017 til 11.10.2017. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 13/917 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 11.10.2017. Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalget. Vi har dessverre ---ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalget.

---------------------------------------

Info Juni 2017:

Her har dere lenke til områdeplanen, som skal behandles 27.6.2017

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017012589&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Her er en PDF versjon. av doc.

Info 28. juni:

Områdeplan for Solbergskogen ble behandlet av plan- og teknikkutvalget 27.6.17. Utvalget gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling. Dette innebærer at planen legges ut på høring 30.8.17 (annonseres i Amta), med høringsfrist 11.10.17. Kommunen vil invitere til et informasjonsmøte i høringsperioden. Vanligvis gjør de dette midt i høringsperioden. Kommunen vil varsle alle berørte med brev, om høringen og tidspunkt for informasjonsmøte. Når tidspunktet er satt legges det også ut på hjemmesiden vår.

----------------

Gammelt:
Kommunens opprydding i vann og avløp på Nesodden.
Dette vil få konsekvenser for alle med innlagt vann i Solbergskogen. Kommunen vil starte planarbeidet i Solbergskogen høsten 2013. Den enkelte parselleier vil bli kontaktet av kommunen.

Her er link til komunens dokumentarkiv, ps. du må søke opp Solbergskogen under planinnsynhttp://tema.webatlas.no/nesodden/planinnsyn

Kontaktinformasjon
Adr:
Nesodden kommune:
Teknisk avdeling
Pb 123
1451 Nesoddtangen
postmottak@nesodden.kommune.no

Spørsmål til teknisk avdeling ved:
Reidun Isachsen, tlf  66 96 44 31, e-post
reidun.isachsen@nesodden.kommune.no

Leder Solbergskogen vel:
Marius Trana
Telefon: 40437330

Postadresse:
Solbergskogen Vel
v/Marius Trana
Hellerudveien 72C,
0672 Oslo

E-post adresse:
styret@solbergskogen.no